Vaikų ugdymas

Ugdymo metodika „Gera pradžia“

Šios ugdymo programos modelis remiasi demokratijos ir filosofiniais principais:

Projektas „Gera pradžia“ propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Grupėse taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Kertinės sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios“ ugdymo metodika:

„Geros pradžios“ pagrindinis privalumas – dėmesio koncentracija į vaiką ir į jo šeimą. Vaikystė pripažįstama savaimine vertybe ir leidžiama ją išgyventi. Vaikui leidžiama būti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Mokymas nevyksta pagal griežtai reglamentuotas programas, kuriose būtų numatytas pamokos ar užsiėmimo turinys. Kartais vaikai patys ar susidariusios aplinkybės „siūlo“ užsiėmimų temas. Jei vaikas ryte pradeda pasakoti apie kažkada matytą reiškinį ir visi susidomėję klausosi, diena gali būti paskirta tos temos gvildenimui. Ir ši tema bus plėtojama tiek, kiek vaikams tas bus įdomu. Tai leidžia  laiku pastebėti, kuo vaikas domisi, kas jam geriau sekasi, kur būtina padėti.

vaiko-ugdymas

Galimybė vaikams savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, kokias priemones naudoti, kaip rengtis yra vienas pagrindinių „Geros pradžios“ principų, siekiant ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia“ ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai „Geros pradžios“ metodiką naudojančiuose darželiuose yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Jie kviečiami vaikams papasakoti apie savo profesiją bei pomėgius. Dažnai, tai padeda vaikams geriau suprasti vieną ar kitą nagrinėjamą temą bei vieni kitus.

Daugiau apie „Gera pradžia“ metodiką

Vaikų ugdymo(si) pasiekimai ir jų vertinimas

vaiko-ugdymas-1

Tai nuolatinis informacijos rinkimas ir jos panaudojimas, nustatant vaikų daromą pažangą, tobulinant, koreguojant pedagogo darbo būdus ir metodus.

Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip asmenybei, kaupti informaciją apie kiekvieno pasiekimus ir daromą pažangą, kad pagal tai būtų galima koreguoti ugdymo procesą.

Anketos tėvams reikalingos tam, kad būtų sudarytos sąlygos tapti lygiaverčiais vertinimo partneriais, be to, gauti grįžtamosios informacijos, kuri padėtų gauti žinių apie vaiką, padėtų vertinti auklėtojų bei darželio darbo sėkmę.

Vertinimo principai:

  • Grindžiami šiuolaikine ugdymo samprata, amžių tarpsnių prichologiniais ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galimybėmis;
  • Remiamasi gerai susiformavusiais vaikų gebėjimais, siekiant ugdyti prasčiau susiformavusius;
  • Pasiekimams keliami skirtingi reikalavimai (atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes);
  • Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, jo dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniais;
  • Remiamasi įvairiais vertinimo šaltiniais;
  • Atsižvelgiama į augimo, ugdymo(si) sąlygas šeimoje.

Ugdymo(si) pasiekimai vertinami du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Auklėtojos planuoja individualius susitikimus (iš anksto abipusiai suderintus) su tėvais abiems pusėms patogiu laiku, kad aptartų vaiko pažangą, gebėjimus, pasiekimus.

Papildomas ugdymas, paslaugos

Mes esame už bendradarbiavimą su lopšelį – darželį lankančių vaikučių tėvais, todėl esame pasiruošę padėti atrasti reikiamą pagalbą (logopedo, psichologo, ergoterapeuto, masažuotojo) ar, tėveliams pageidaujant, organizuoti papildomą ugdymą, užsiėmimus darželyje.

Susisiekite su mumisLost Password